matematik-4:extra

Formlerna för dubbla vinkeln

I figuren nedan är i princip ett bevis för de båda additionsformlerna

(1)
\begin{align} \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \; \cos 2x= \cos^2x-\sin^2 x \end{align}

Man noterar att man får en ''dubbel'' medelpunktsvinkel (randvinkelsatsen), identifierar de olika delarna i additionsformlerna som sträckor och konstaterar att det finns likformiga och kongruenta trianglar.

Dubblavinkeln.png

Bevis av additionsformeln för sinus

Vi ska bevisa att

(2)
\begin{align} \sin(\alpha +\beta)=\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \end{align}

och i fallet då både $\alpha$ och $\beta$ är spetsiga.

Betrakta triangeln nedan

Triangeladdformel.png

där alltså $c=a \cos \beta + b \cos \alpha$.

Sinussatsen ger att

(3)
\begin{align} \frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} \end{align}

Eftersom $\gamma = 180-\alpha-\beta$ har vi att $\sin \gamma = \sin (\alpha + \beta)$ och

(4)
\begin{align} \sin(\alpha + \beta) = \sin \gamma = \frac{c\sin \alpha}{a}=\frac{(a \cos \beta + b \cos \alpha) \sin \alpha}{a} = \sin \alpha \cos \beta + \frac{b}{a} \cos \alpha \sin \alpha = \\ =\sin \alpha \cos \beta + \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \cos \alpha \sin \alpha = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \end{align}

Anmärkning: Additionsformeln gäller som bekant om $\alpha$ och $\beta$ är godtyckliga tal. Läsaren får själv tänka igenom att detta fungerar.

Bevis av additionsformeln för sinus mha Ptolemaios sats

Det naturligaste sättet att påbörja ett bevis av additionsformeln för sinus är kanske att placera två rätvinkliga trianglar med vinklar u och v med överlappande hyptenusor med längd 1. Då får man en fyrhörning med en vinkel $u+v$ som figuren nedan visar. Denna fyrhörning har sidlängder $\cos u, \sin u, \cos v, \sin v$ och kan skrivas in i en cirkel (två motstående vinklar är ju $90^{\circ}$ vardera) med en diameter $a=1$ som samtidigt är en diagonal i fyrhörningen.

Fyrhicirkel.png

Enligt Ptolemaios sats är summan av produkterna av fyrhörningens motstående sidlängder lika med produkten av diagonalernas längder, dvs

(5)
\begin{align} \sin u \cos v + \cos u \sin v = a \cdot b = b \end{align}

Sinussatsen ger

(6)
\begin{align} \frac{\sin (u+v)}{b}=\frac{\sin({\textrm{'cyan'})}}{\cos u} \end{align}

Men 'cyan'-vinkeln finns också i en rätvinklig triangel där

(7)
\begin{align} \sin({\textrm{'cyan'})} = \frac{\cos u}{1}=\cos u \end{align}

Alltså är kvoten i (5) lika med 1 och additionsformeln följer.

Bevis av additionsformeln för sinus (Ask Hällström, juni 2018)

Betrakta en rätvinklig triangel med hörnen A, B, C där hörnet C har vinkeln $\pi/2$. Genom att dra en linje från punkt A till punkten D på sidan BC kan vi dela upp vinkeln vid hörn A i de två delarna u och v.

Ask.png

Detta ger att $\frac{BC}{AB}=\sin(u+v)$.

Vi ritar en linje genom punkten D vinkelrät mot sidan AD och döper skärningspunkten med linjen AB till E och ritar sedan en linje från E, parallell med linjen AC som korsar sidan BC i den nya punkten F.

Från konstruktionen kan vi dra slutsatsen att $AD=AE \cos u \Rightarrow CD=AE \cos u \sin v$.

Då vinkeln ADE är $\pi/2$ kan vi beräkna vinkeln $EDF=\pi/2-(\pi/2-v)=v$. Detta medför att sidan $DE=AE \sin u$, att sidan $DF=AE \sin u \cos v$ och att

(8)
\begin{align} \sin(u+v)=\frac{AE(\cos u \sin v +\sin u \cos v)+BF}{AE+BE} \end{align}

Med topptriangelsatsen inser vi att triangeln BEF är likformig med triangeln ABC och att vinkeln BEF är $u+v$. Detta medför att $\sin(u+v)=\frac{BF}{BE}$ och därmed att $BF=\sin(u+v)BE$.

Med några förenklingar ser vi enkelt sambandet:

(9)
\begin{align} \sin(u+v)=\frac{AE(\cos u \sin v +\sin u \cos v )+\sin(u+v)BE}{AE+BE} \end{align}
(10)
\begin{align} \; \; \sin(u+v)AE+\sin(u+v)BE=AE(\cos u \sin v +\sin u \cos v )+\sin(u+v)BE \end{align}
(11)
\begin{align} \sin(u+v)AE=AE(\cos u \sin v+\sin u \cos v ) \end{align}
(12)
\begin{align} \sin(u+v)=\cos u \sin v +\sin u \cos v \end{align}

Bevis av additionsformeln för sinus ("enklaste" versionen)

Enklaste.png

Kortversionen:

(13)
\begin{align} AC=\cos u \\ CD = \sin u \\ BC = \cos u \sin v \\ \angle DCE = v \\ CE = \sin u \cos v \\ BE=DF = \sin(u+v) \\ BE=BC+CE \end{align}

På liknande sätt kan man inse att $\cos(u+v)=\cos u \cos v - \sin u \sin v$ följer från $AF=AB-BF$.

Geometriskt argument för asinx+bcosx=Asin(x+v)

I figuren nedan är i princip ett bevis för att

(14)
\begin{align} a \sin x + b \cos a = A \sin (x+v) \end{align}

där

(15)
\begin{align} A^2=a^2+b^2, \; \tan v = \frac{b}{a} \end{align}

Den röda (halv)cirkeln har radie $a$, den blå cirkeln har radie $b$ och den röda och den blå triangeln är likformiga. Tänk efter var sträckorna som motsvarar termerna i likheten finns.

Anm: Om $a$ eller $b$ är negativt får man tänka efter vilken lösning till tangensekvationen som duger. Och då är ju inte heller figuren giltig.

Hjälpvinkel.png

Geometriskt argument för att asin(x)+bsin(x+u)=Asin(x+v)

Notera först att situationen med $a \sin x+ b \cos x$ som behandlades ovan svarar mot specialfallet $u=90$.

Vi modifierar figuren ovan på lämpligt sätt.

Hjälpvinkel2.png

Här framgår att $a \sin(x)+b \sin(x+u)=A \sin(x+v)$ där $A$ ska väljas så att

(16)
\begin{align} A^2=a^2+b^2+2ab \cos u \end{align}

och sedan $v$ så att

(17)
\begin{align} \frac{\sin v}{b} = \frac{\sin u}{A} \end{align}

Anmärkning 1: Man kan också "veckla ut" $a \sin(x)+b \sin(x+u) = (a+b \cos u) \sin x + b \sin u \cos x$ och köra på enligt ''grundfallet" ovan.

Anmärkning 2: Genom att ''veckla ut" $a \sin(x)+b \sin(x+u_1)+c \sin(x+u_2)$ och samla ihop $\sin x$ och $\cos x$ inser man att $a \sin(x)+b \sin(x+u_1)+c \sin(x+u_2) = A \sin(x+v)$, och såklart att summan kan ha godtyckligt många termer. Man kan också roa sig med att bygga ut figuren ovan med fler delar.

"Bevis" av att D[sin(x)]=cos(x) mha likformighet

I enhetscirkeln nedan har först en vinkel X slagits mot positiva x-axeln och sedan ytterligare en vinkel h. Därefter har de rätvinkliga trianglarna OAD och ABC konstruerats.

Derivatan%20av%20sin1.png

Notera att $OA = 1, OD=\cos X, BC = \sin(X+h)-\sin X$ samt att vinkeln mellan kateten AC och tangenten t genom punkten A är $\pi/2 - X$, och därmed vinkeln i hörnet B "nästan" X. Trianglarna OAD och ABC är alltså inte likformiga, det som "felar" är att vinkeln BAC inte är exakt lika med $\pi-X$. Men om vi låter vinkeln h minska och därmed punkten B närma sig punkten A som figuren nedan visar kommer "vinkelfelet" att bli mindre, tangenten och sidan AB kommer närmre och närmre varandra, och trianglarna blir "likformigare" och sträckan AB nästan lika lång som bågen AB (som är h lång). Detta sammantaget innebär att

(18)
\begin{align} \frac{BC}{AB} \approx \frac{OD}{OA} \Leftrightarrow \frac{\sin(X+h)-\sin X}{h} \approx \frac{\cos X}{1} \end{align}
Derivatan%20av%20sin2.png

Låter vi nu $h \to 0$ kan man föreställa sig att trianglarna blir likformiga i "gränsläget" och att sträckan AB och bågen AB blir lika långa. Därmed fås

(19)
\begin{align} \lim_{h \to 0} \frac{\sin(X+h)-\sin X}{h} = \frac{\cos X}{1} = \cos X \end{align}

eller med andra ord (och med liten bokstav x istället) att

(20)
\begin{align} D(\sin x) = \cos x \end{align}

Bevis av produktregeln för derivata givet kedjeregeln

Vi önskar bevisa att

(21)
\begin{align} D(f \cdot g)= D(f) \cdot g + f \cdot D(g) \end{align}

där $D$ betecknar deriveringsoperatorn, eller med andra ord $D(f)=f'$.

Vi förutsätter att kedjeregeln

(22)
\begin{align} \frac{d}{dx} (f(g(x))=f'(g(x)) \cdot g'(x) \end{align}

är känd och bevisad, och att man i beviset av kedjeregeln inte hänvisat till produktregeln. Detta är möjligt.

Vi gör följande "fiffiga" omskrivning,

(23)
\begin{align} 4 \cdot f \cdot g = (f+g)^2-(f-g)^2 \end{align}

Multiplicera själv ut kvadraterna i högerledet, förkorta och övertyga dig om att det stämmer. Denna omskrivning är en variant på "polarisering", se mer om detta här Polarization_identity vid intresse.

Vi deriverar nu högerledet med hjälp av kedjeregeln, multiplicerar ihop och förkortar

(24)
\begin{align} D(4 \cdot f \cdot g)D((f+g)^2-(f-g)^2)=2(f+g)(f'+g')-2(f-g)(f'-g')= \end{align}
(25)
\begin{equation} =2ff'+2fg'+2gf'+2gg'-2ff'+2fg'+2gf'-2gg'=4f'g+4fg' = 4(D(f)g+fD(g)) \end{equation}

Division med 4 ger slutligen

(26)
\begin{align} D(f \cdot g)=D(f) \cdot g+f \cdot D(g). \end{align}

Geometrisk konstruktion av multiplikation och division av komplexa tal.

De gamla grekerna var inte utrustade med vårt koordinatsystem. Däremot var dom bra på att göra geometriska konstruktioner med passare och ograderad linjal. Det betyder att dom kunde förbinda kända punkter med räta linjer och "slå" cirklar från en given punkt och med en given radie. Hur hade då grekerna gjort om dom råkat ut för multiplikation och division med komplexa tal?

På polär form motsvarar komplex multiplikation en multiplikation av absolutbeloppen (icke-negativa reella tal) och addition av argumenten (vinklar). Låt oss se hur detta går till "grekiskt" och avsluta med ett exempel med komplexa tal.

Multiplikation av reella tal

Talen $a$ och $b$ ska multipliceras. De avsätts på samma graderade linje, en vinkelrät linje slås och $1$ och $a$ avsätts på denna med cirklar. Sidan dras nedre röda linjen och till sist över röda linjen parallell med den nedra. Skärningen $ab$ markeras. Likformighet mellan trianglarna bekräftar riktigheten.

C1.png

Addition av vinklar

Vinklarna $u$ och $v$ avsatts som vinklar mellan strålar (obs att $u$ och $v$ räknas från samma linje, den som ligger som $x$-axel) från samma punkt och en (blå) cirkel ritas med centrum i punkten. Skärningspunkterna mellan strålarna och cirklarna markeras och den övre röda linjen dras. Sedan dras den nedre röda linjen parallell med den första och genom återstående skärningspunkten. En ny skärningspunkt få och genom denna dras bruna strålen. Ett kort resonemang med likformighet och likbenta trianglar visar riktigheten.

C2.png

Multiplikation av komplexa tal

Vi ritar en cirkel genom $z_1$ och projicerar $z_2$ på denna cirkel (det påverkar ju inte argumentet). Sedan adderar vi argumenten enligt ovan och finner den bruna stråle där produkten $z_3=z_1 \cdot z_2$ ligger.

C3.png

För att bestämma produktens belopp lägger vi först $|z_1|$ ''efter'' $|z_2|$ längs den svarta linjen (med hjälp av parallella blå streckade linjer). Produkten av beloppen bestämt som ovan och sedan slås en cirkel (yttre svart streckad) och beloppet/längden flyttas till den bruna linjen, dvs skärningen mellan denna cirkel och bruna strålen ger $z_3$.

C4.png

Anm: Vi kollar rektangulärt: $(2+i)(-1+3i)=-2+6i-i+3i^2=-5+5i$.

Anm: Eftersom $\frac{z}{w} = z \cdot \frac{1}{w}$ övergår divisionen till konstruktionen ovan efter att $w$ speglats i $x$-axeln och man gjort en inversion i enhetscirkeln (googla för att se hur sistnämnda utförs).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License