Muntligt

Muntligt prov i NP vt2017 för grundskoleelever

Det muntliga provet genomför i grupper om tre eller fyra elever på vår ordinarie lektionstid tisdagarna 18/4, 25/4 och 2/5. Anmäler sig gör man här

Anmälan till muntligt prov

genom att skriva in sitt namn på lämplig tid. Anmälan till det muntliga delprovet räknas också som anmälan till det skriftliga provet.

Fullständiga "handlingar" till det muntliga provet vt2012 finns här. Det har samma upplägg i år, diskussion i grupp kring problem, men såklart inte samma uppgift. Den aktuella elevinformationen för årets prov finns nedan.

Information till eleverna för provet vt2017

Här följer en beskrivning av den muntliga delen som ingår i det nationella provet. Provet genomförs i grupper om 3–4 elever som sitter tillsammans med läraren runt ett bord. Genomförandet är likartat med den muntliga delen i matematik i årskurs 9.

- Till detta delprov ska inga hjälpmedel, såsom linjal eller digitala verktyg, användas.
- Det muntliga delprovet handlar om taluppfattning, algebra och olika representationer i koordinatsystem.
- Läraren kommer både att ställa individuella frågor och frågor att diskutera i gruppen.
- Dina insatser under den muntliga delen bedöms efter i vilken grad du
— tolkar olika representationer av tal samt analyserar och löser matematiska problem
— för matematiska resonemang, värderar och vidareutvecklar egna och andras resonemang
— uttrycker dig i tal och använder ett matematiskt språk.

Tänk på att du har möjlighet att visa vad du kan vid din egen redovisning och i diskussionen efter kamraternas redovisningar. Dina insatser vid denna del sammanställs med ett antal E-, C- och A-poäng. Resultatet på den muntliga delen räknas samman med resultaten på de skriftliga delarna.##

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License